Documentation

MySQL Manual / Documentation:
MySQL 5.6
MySQL 5.5
MySQL 5.1
MySQL 5.0
MySQL 4.1/4.0/3.23

InnoDB Plugin Manual / Documentation
InnoDB Plugin 1.1 (for 5.5)
InnoDB Plugin 1.0 (for 5.1)

MariaDB Manual / Documentation
MariaDB 5.5
MariaDB 5.3
MariaDB 5.3
MariaDB 5.3
MariaDB KB
MariaDB General

Percona Server (XtraDB) Manual / Documentation
Percona Server (XtraDB) 5.5
Percona Server (XtraDB) 5.1

Xtrabackup Manual / Documentation
Xtrabackup 1.6

MONyog Manual / Documentation
MONyog MySQL Monitor and Advisor

Zmanda/ZRM Backup and Recovery Manual / Documentation
Zmanda Recovery Manager 2.2